นโยบายความเป็นส่วนตัว

hisgo ประเทศไทย » นโยบายความเป็นส่วนตัว

เป็นช่องทางสำหรับให้ทุกท่านสำรองห้องพัก ของโรงแรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบิน และโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้เราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีที่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์ เราจึงได้นำเทคโนโลยีสำหรับป้องกันรักษาข้อมูลของลูกค้า ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้กับเว็บไซต์แห่งนี้
นโยบายดังต่อไปนี้ เป็นแนวปฏิบัติในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้งาน นโยบายการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในเว็บไซต์ของ บริษัท เอชไอเอส ทัวร์ส์ จำกัด มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้งาน

เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และเราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ป้องกันรักษาการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้มาจากความสมัครใจของลูกค้า บริษัทจะแจ้งแก่ลูกค้าเอง เมื่อบริษัทต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าแล้ว ทั้งข้อมูลดิบจากการกรอกในฟอร์ม หรือจากฐานข้อมูล บริษัทจะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำส่วนหนึ่งมาใช้ในการบริหาร สำหรับการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแอบเข้าใช้งานจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหาย ถูกทำลาย ถูกขโมย ถูกเปิดเผย หรืออื่นๆ ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัท จะปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ได้ทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบของการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม

ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้:

  • 1) เมื่อได้รับความเห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ จากเจ้าของข้อมูลนั้น
  • 2) เมื่อการเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัท
  • 3) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แก่บริษัทอื่นๆ ที่เป็นพัธมิตร เช่น สายการบินที่บริษัทเป็นตัวแทน จำหน่วยตั๋วเครื่องบิน หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรเกี่ยวกับการรับจองต่างๆ แต่ทางบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น

การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทจะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

การยินยอมปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และมาตรฐานการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทจะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

การยอมให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทจะมีการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัท การตรวจสอบนี้จะช่วยทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้กรอบระเบียบปฏิบัติที่ดีที่สุดบัญญัติไว้