เงื่อนไข และข้อตกลง

hisgo ประเทศไทย » เงื่อนไข และข้อตกลง

กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับรายการจอง หรือการซื้อสินค้าของท่าน

1) การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วเครื่องบิน (สำหรับ hisgo ประเทศไทย)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (ต่อท่าน)

 • ก่อนการออกบัตรโดยสาร

  ฟรี


 • หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน


ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (ต่อท่าน)

 • ก่อนการออกบัตรโดยสาร

  ฟรี


 • หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว

  ไม่สามารถคืนเงินได้ (ไม่สามารถรีฟันด์ได้)


 • ในกรณียกเลิก ท่านสามารถยกเลิกได้ด้วยตัวเองที่เมนูหน้า “จัดการบุ๊คกิ้ง” หรือติดต่อบริษัทในเวลาทำการ
 • การยกเลิกสามารถทำได้อย่างช้าที่สุด 1 วันก่อนออกเดินทาง
 • ในการยกเลิก หากไม่มีการติดต่อบริษัท (NO SHOW) เพื่อทำการยกเลิกก่อนเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากทางสายการบิน
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและเอกสารการเข้า/ออกแต่ละประเทศทั้งหมดก่อนการออกเดินทางด้วยตัวเอง
 • ลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบัตรคืน
 • การยกเลิกตั๋วโดยสาร ที่เกิดจากการตัดสินใจจากลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด
 • หากลูกค้าถือหนังสือเดินทางข้าราชการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน
 • สำหรับเที่ยวบินที่เช่าเหมาลำ อาจมีรายละเอียด และเงื่อนไขการยกเลิกที่แตกต่างจากกรณีทั่วไป สําหรับรายละเอียดนั้นสามารถดูได้จากหัวข้อ "ค่าโดยสาร" หรือ "เงื่อนไขของทาง HIS" หรือสอบถามโดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยตรง
 • ในการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนชื่อหรือวันเดินทาง กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ เพราะตั๋วโดยสารบางประเภทอาจไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง

2) การยกเลิก การจองห้องพัก (สำหรับ hisgo ประเทศไทย)

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมการการยกเลิกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม กรุณาตรวจสอบรายละเอียดนโยบายการยกเลิกอย่างละเอียด หากทำการจองเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง”
 • วันที่ทำการยกเลิกจะถูกนับตั้งแต่วันก่อนเข้าพัก 1 วัน หากต้องการยกเลิก กรุณายกเลิกที่เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง” หรือติดต่อบริษัทในเวลาทำการ
 • ไม่สามารถทำการยกเลิกผ่านทางอีเมลหรือแฟกซ์ได้ หากต้องการยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเข้าพัก
 • กรณีต้องการยกเลิกห้องพัก ในวันที่ถึงกำหนดเข้าพักแล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามเงื่อนไขของโรงแรมที่ทำการจอง
 • "การเปลี่ยนแปลง" นั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภทของห้องพัก จำนวนวันที่เข้าพัก
 • บริษัทยังคงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก ในกรณีที่เที่ยวบินดีเลย์ เกิดปัญหาด้านการจราจร หรืออื่นๆ
 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมหลังจากที่มีการจองเรียบร้อยแล้ว กรุณายกเลิกการจองนั้น และทำการจองใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกก่อนทำการยกเลิก
 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักหลังจากที่มีการจองเรียบร้อยแล้ว กรุณายกเลิกการจองนั้น และทำการจองใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกก่อนทำการยกเลิก
 • ในกรณีของการยกเลิกโดยมีสาเหตุมาจากลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น ไทย-ญี่ปุ่น
 • ลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบัตรคืน
 • หากลูกค้าถือหนังสือเดินทางข้าราชการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการจองที่พัก

3) การยกเลิกการจองทัวร์ (Activity) (สำหรับ hisgo ประเทศไทย)

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
ค่าธรรมเนียมการยกเลิกขึ้นอยู่กับแต่ละทัวร์ (Activities) กรุณาตรวจสอบรายละเอียดนโยบายการยกเลิกอย่างละเอียด หากทำการจองเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ที่ เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง”
 • วันที่ทำการยกเลิกจะถูกนับตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง 1 วัน
 • หากต้องการยกเลิก สามารถตรวจสอบและยกเลิกได้ด้วยตัวเองที่ เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง” หรือติดต่อบริษัทในเวลาทำการ
 • ไม่สามารถทำการยกเลิกผ่านทางอีเมลหรือแฟกซ์ได้ หากต้องการยกเลิกน้อยกว่า 7 วัน ก่อนการเข้าพัก<
 • หากแจ้งยกเลิกในวันเดียวกันกับกำหนดการเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของทัวร์นั้นๆ
 • "การเปลี่ยนแปลง Activities" จะถือว่ารวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงชื่อ จำนวนผู้ร่วมเดินทาง
 • บริษัทยังคงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากเที่ยวบินดีเลย์ เกิดปัญหาด้านการจราจร หรืออื่นๆ
 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง Activities หลังจากที่มีการจองแล้ว กรุณายกเลิกการจองและจองใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกก่อนทำการยกเลิก
 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันที่ร่วมเดินทางหลังจากที่มีการจองแล้ว กรุณายกเลิกการจองเดิม และทำการจองใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกก่อนทำการยกเลิก
 • ในกรณีของการยกเลิกโดยมีสาเหตุมาจากลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ เช่น ไทย-ญี่ปุ่น
 • ลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านบัตรคืน
 • หากลูกค้าถือหนังสือเดินทางข้าราชการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการจองที่พัก

4) แพ็กเกจญี่ปุ่นสุดพิเศษ (HAnavi)

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (ต่อคน)

 • ก่อนออกตั๋วโดยสาร

  ไม่มีค่าธรรมเนียม


 • ก่อนเดินทาง

  เสียค่าธรรมเนียม 60 เปอร์เซ็น


 • ตั้งแต่วันกำหนดเดินทาง

  เสียค่าธรรมเนียม 100 เปอร์เซ็น


 • กรณีที่ต้องการยกเลิก สามารถตรวจสอบและยกเลิกได้ด้วยตัวเองที่ เมนู “จัดการบุ๊คกิ้ง” หรือติดต่อบริษัทในเวลาทำการ
 • เมื่อออกตั๋วโดยสาร และยืนยันห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ จำเป็นต้องยกเลิกการจองและทำการจองใหม่เท่านั้น ทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติม ตามเงื่อนการการยกเลิกก่อนการเดินทาง